Молитвы на время Адвента | Молитвы на разные случаи жизни | † Католичество

PRZYJDŹ, PANIE, ABY NAS ZBAWIĆ

W mrokach tęsknoty Adwentowej wołam do Ciebie, Boże: Pryjdź, aby nas zbawić. Nie zostawiaj nas w cieniu śmierci, przejętych lękiem i trwogą.

Serce nasze nie może już udźwignąć ciężaru win, oczy nasze spragnione światła, dusze zbawienia. Dusimy się, Panie, z braku Twej łaski, giniemy bez Twego miłosierdzia. Zlituj się nad ludem Twoim, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Skróć noc oczeliwania na Twoje przyjście. Niech rozbłyśnie światłość Twej obecności wśród nas. Zapal gwia
zdę Betlejemską, byśmy mogli w jej blasku odnaleźć Ciebie, Boga i Zbawiciela naszego. Ukaż nam drogi, które wiodą do Twoich przybytków.

„Zwróć się ku nam, Boże i ożyw nas, a lud Twój rozraduje się w Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam Twoj
e zbawienie”. Amen.

***

Terazto, o mój Boże, chcę skupić ducha mego, by w milczeniu uwielbić Tajemnice Syna Twojego, i czekać, aby się w głębi serca mojego narodził. Przyjdź Panie Jezu! Przyjdź Duchu prawdy i miłości, za sprawą którego Syn BoŻy wziął ciało z najświętszej Panny Maryi! Czekam Cię, o mój Boże, jak Cię czekali Prorocy i Patryarchowie, i mówię z nimi ochotnie: „O nieba, spuśćcie rosę i chmury, niech wydadzą Sprawiedliwego. Otwórz się ziemio i wydaj Zbawiciela swojego!”

O Królu, którego książęta
ziemi są słabym tylko obrazem, niech przyjdzie Twoje Królestwo! O Panie! niech przyjdzie do nas z góry to Królestwo sprawiedliwości, pokoju i prawdy! Twój Ojciec dał Ci moc nad niebem i ziemią, a jednak Tyś jest niepoznany, wzgardzony, znieważony, zdradzony! Kiedyź więc sąd nad światem uczynisz? kiedy dzień chwały Twojej nadejdzie? Panie Boże mój! ja cierpię, i serce moje boleje ze smutku, widząc nieprawość panującą na ziemi, a Ewangelia Twoją zdeptaną; cierpię, czując, że mimo swj woli, jam także pysze i niesprawiedliwości oddana.

O Panie! przyjdź wyswobodzić Twe dzieci! niech przyjdzie Twoje królestwo!

(Fenelon)

Вам понравилась молитва - оцените?

Есть молитвы, которые одинаково важны для всех верующих и для католического и православного христианина   Отче Наш  Радуйся Мария  Псалом 90  Молитва Символ Веры
Джерело Яндекс.Метрика Твоя Библия: Библия, ответы на вопросы, христианская библиотека. Каталог Христианских сайтов Каталог Православных сайтов Маранафа: Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое. Рейтинг@Mail.ru